Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge funds)

Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) είναι επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται έχοντας σκοπό το κέρδος μέσω υπεραποδόσεων, με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων από εύπορους ιδιώτες και ιδρύματα. […]