Επιτόκιο Αναφοράς (Reference rate)

Επιτόκιο αναφοράς είναι ένα επιτόκιο που χρησιμοποιείται ως βάση για να καθοριστούν άλλα επιτόκια της αγοράς όπως π.χ. ομολόγων ή επιτοκιακών swaps. Το επιτόκιο αναφοράς είναι συνήθως κι ένας δείκτης που δείχνει το ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού. […]