Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Commission)

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγορών. […]