Ιδία Κεφάλαια (Equity / Equity capitals)

Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή Θέση μιας εταιρίας συνιστούν (1) το μετοχικό κεφάλαιο, (2) τα Αποθεματικά, (3) τα δωρεάν χορηγηθέντα κεφάλαια και (4) οι Υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της. […]