Έσοδο (Income)

Έσοδο είναι κάθε αύξηση που παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είτε υπό τη μορφή αύξησης στοιχείων του Ενεργητικού είτε με μείωση των Υποχρεώσεων.

Εάν υπάρχει εισροή χρηματοοικονομικών πόρων (συνήθως μετρητών ή απαιτήσεων) στην επιχείρηση, τότε υπάρχει αύξηση της Καθαρής Θέσης και αύξηση του Ενεργητικού.