Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) (Athens Derivatives Exchange Clearing House (ADECH))

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) είναι ο εκκαθαριστικός οίκος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. […]