Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την πρόταση νομοθεσίας, την εφαρμογή των αποφάσεων και την προάσπιση των Συνθηκών της ΕΕ, χωρίς όμως να έχει αρμοδιότητες ανάλογες των εθνικών κυβερνήσεων. […]