Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) (European Financial Stability Mechanism (EFSM))

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) είναι ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγεί δάνεια προς κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουναπό έκτακτες περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους. […]