Εξωτικά Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Exotic options)

Εξωτικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης είναι προϊόντα πιο σύνθετα από τα απλά δικαιώματα προαίρεσης (plain vanilla options) με περισσότερες παραλλαγές στον τρόπο πληρωμής και εξάσκησης τους. […]