Θεωρία Αναμενόμενης Χρησιμότητας (Expected utility hypothesis)

Θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που περιγράφει την οικονομική συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές παίρνουν αποφάσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. […]

Στα οικονομικά, ο όρος χρησιμότητα συνήθως εκλαμβάνεται ως μία μέτρηση σχετικής ευτυχίας ή ικανοποίησης από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.