Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών (Factors affecting demand of factors of production)

Η ζήτηση για ένα παραγωγικό συντελεστή, δηλαδή η σχέση μεταξύ της τιμής του και της ζητούμενης ποσότητας, προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: […]