Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign exchange risk)

Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια θέση αγοράς (short position) ή μια θέση πώλησης (long position) σε ξένο νόμισμα όταν πρέπει να κλείσει με απώλειες λόγω δυσμενής κίνησης στη συναλλαγματική ισοτιμία. […]