Φόροι Κατανάλωσης (Consumption tax)

Φόροι κατανάλωσης είναι οι φόροι που αποτελούνται (1) από το γενικό φόρο κατανάλωσης (ΦΠΑ), που επηρεάζει τη συνολική ζήτηση προϊόντων και (2) τους ειδικούς φόρους, που εφαρμόζονται σε ορισμένους κλάδους αγαθών. […]