Προθεσμιακό Συμβόλαιο Επιτοκίου (Forward rate agreement (FRA))

Προθεσμιακό συμβόλαιο επιτοκίου είναι ένα εξωχρηματιστηριακό προθεσμιακό συμβόλαιο (forward) μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων προκειμένου να κλειδώσουν τη χρονική στιγμή που συνάπτεται το συμβόλαιο, ένα επιτόκιο για μια συγκεκριμένη […]