Προθεσμιακή Ισοτιμία (Forward rate)

Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο σε συνάλλαγμα είναι μία συμφωνία μεταξύ μίας τράπεζας και ενός πελάτη της για παράδοση ενός δεδομένου ποσού ξένου νομίσματος σε μία δεδομένη μελλοντική στιγμή, αλλά σε μία συναλλαγματική ισοτιμία που […]