Θεμελιώδης Αξία (Fundamental value)

Θεμελιώδης αξία ονομάζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών, χρησιμοποιώντας για προεξοφλητικό επιτόκιο, αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στον ενσωματωμένο κίνδυνο.