Υπόθεση της Συνέχειας της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Going concern principle)

Η υπόθεση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας υποθέτει ότι μια επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε να διεκπεραιώσει όλες της τις υποχρεώσεις και δεν θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εγγύς μέλλον. […]