Κρατικός Παρεμβατισμός (Government interventionism)

Κρατικός παρεμβατισμός είναι οι ενέργειες του κράτους οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα ιδιωτών και των επιχειρήσεων. […]