Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα / Έλλειμα (Gross operating surplus / deficit (GOS / GOD))

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / έλλειμμα είναι το υπόλοιπο που απομένει αν αφαιρεθούν από την αξία της παραγωγικής διαδικασίας οι μισθοί του προσωπικού και τυχόν πληρωτέοι φόροι. […]