Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου (Portfolio diversification)

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου, όπου αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του αναλαμβανόμενου ρίσκου. […]