Αφανές Κόστος (Implicit cost)

Αφανές κόστος είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία και ανήκουν στην ιδιοκτησία της επιχείρησης. […]