Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης (Income elasticity of demand)

Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος, σε σχέση με τη μεταβολή του εισοδήματος των καταναλωτών. […]