Προθεσμιακή Ισοτιμία (Forward rate)

Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο σε συνάλλαγμα είναι μία συμφωνία μεταξύ μίας τράπεζας και ενός πελάτη της για παράδοση ενός δεδομένου ποσού ξένου νομίσματος σε μία δεδομένη μελλοντική στιγμή, αλλά σε μία συναλλαγματική ισοτιμία που […]

Ονομαστική Ισοτιμία (Nominal rate)

Ονομαστική ισοτιμία είναι η ανταλλακτική σχέση ενός εθνικού νομίσματος με δέσμη ξένων νομισμάτων και διαφέρει από τη συναλλαγματική ισοτιμία. […]

Συναλλαγματική Ισοτιμία / Σταυρωτές Ισοτιμίες (Exchange rate)

Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή στην οποία ανταλλάσσονται δύο εθνικά νομίσματα στην διεθνή αγορά συναλλάγματος, δηλαδή η ποσότητα ενός νομίσματος που απαιτείται για την αγορά μίας μονάδος ενός άλλου νομίσματος. […]