Ανώτατη Τιμή / Κατώτατη Τιμή (Maximum / Minimum price)

Επιβολή ανώτατης/κατώτατης τιμής είναι η παρέμβαση του κράτους στις τιμές, ώστε να τις συγκρατήσει σε ένα επίπεδο που το ίδιο θεωρεί επιθυμητό, όταν η ελεύθερη αγορά και ο μηχανισμός της προσφοράς και της ζήτησης τις οδηγούν υπερβολικά υψηλά ή χαμηλά. […]