Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital adequacy)

Κεφαλαιακή επάρκεια είναι το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που είναι υποχρεωμένο να κρατά ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Οι τράπεζες για να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια […]

Τραπεζικά Τεστ Αντοχής (Bank stress tests)

Τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests) είναι ουσιαστικά προσομοιώσεις μελλοντικών οικονομικών γεγονότων, που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά σενάρια (worst-case scenarios), σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν αν μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό […]