Κεφαλαιοποίηση Αγοράς (Market capitalisation)

Κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι η χρηματιστηριακή αξία μιας επιχείρησης που προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των μετοχών της επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. […]