Κίνδυνος Ατυχήματος (Accident risk / perils)

Κίνδυνος ατυχήματος είναι η πιθανότητα που υπάρχει να συμβεί ένα ατύχημα κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Η έκθεση και η συχνότητα εμπλοκής σε ατυχήματα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα ανάλογα ασφαλιστικά συμβόλαια. […]