Κοινοπραξία (Joint venture / Consortium)

Κοινοπραξία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ή περισσότερων ξένων επιχειρήσεων με μία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις σε μια χώρα, για τη δημιουργία μιας […]

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign direct investment (FDI))

Άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία μιας μητρικής επιχείρησης. […]