Αναγγελία Διανομής (Allotment notice)

Αναγγελία διανομής είναι η αναγγελία της έγκρισης και ειδοποίησης της διανομής στους εγγραφέντες επενδυτές για αγορά χρεογράφων, όσον αφορά τον αριθμό, την τιμή και το χρόνο παράδοσής τους.