Νόμος της Μίας Τιμής (Law of one price)

Ο νόμος της μίας τιμής ορίζει ότι σε μία αποτελεσματική αγορά όλα τα πανομοιότυπα προϊόντα πρέπει να έχουν ίδια τιμή. Αυτό συμβαίνει γιατί σε περίπτωση ανισορροπίας, η ύπαρξη κερδοφόρου arbitrage θα τείνει να τις εξισώνει. […]