Λογαριασμοί Εθνικού Εισοδήματος (National income accounts)

Λογαριασμοί εθνικού εισοδήματος είναι ένα λογιστικό πλαίσιο, που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της τρέχουσας οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Σχεδόν όλα τα κράτη τηρούν κάποιους επίσημους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος. […]