Λογαριασμός Τρεχουσών Συναλλαγών (Current account)

Λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών είναι ο λογαριασμός που αντιπροσωπεύει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί κατά την τρέχουσα περίοδο και τις μονομερείς μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών.