Λογιστικά Πρότυπα (Accounting standards)

Λογιστικά πρότυπα είναι ένα σύνολο αποδεκτών κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων κατηγοριών συναλλαγών και καθορίζουν τον τρόπο που αυτές πρέπει να παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις. […]