Λογιστική Αξία (Book value)

Λογιστική αξία μιας επιχείρησης είναι ο συνολικός αριθμός των μετοχικών κεφαλαίων της. Η λογιστική αξία ονομάζεται αλλιώς Καθαρή Θέση ή καθαρό Ενεργητικό. […]