Οριακή Αποδοτικότητα Κεφαλαίου (Marginal efficiency of capital)

Οριακή αποδοτικότητα κεφαλαίου ορίζεται ως η συμβολή μιας επιπλέον μονάδας κεφαλαίου στη συνολική παραγωγή της επιχείρησης. […]