Μορφές Αγοράς (Market structures)

Καθεμία από τις μορφές αγοράς, ανάλογα με το βαθμό ανταγωνισμού, έχει διαφορετική διάρθρωση που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτήν, τη συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα τους και τους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών. […]