Νοητική Λογιστική (Mental accounting)

Νοητική λογιστική είναι η ιδέα ότι οι επενδυτές ξεχωρίζουν και διαιρούν στο μυαλό τους τα τρέχοντα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία σε ξεχωριστούς, μη αλληλοεπιδρώντες νοητικούς λογαριασμούς. […]