Μη Εργατικό Δυναμικό (Non-labor force)

Μη εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία.