Μονάδα Βάσης (Basis point (bp))

Μονάδα βάσης είναι το ένα εκατοστό του 1%, δηλαδή 0,01% και χρησιμοποιείται για την καλύτερη απεικόνιση των μικρών διαφορών στις απόδοσεις χρεογράφων, ομολόγων και άλλων επενδύσεων. […]