Προσφορά Χρήματος (Money supply)

Προσφορά χρήματος είναι η συνολική ποσότητα χρήματος κι άλλων ρευστών περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) που κυκλοφορεί στην οικονομία μιας χώρας. […]

Νομισματικοί Δείκτες / Δείκτες Προσφοράς Χρήματος (Monetary indicators)

Νομισματικοί δείκτες είναι επίσημοι δείκτες που χρησιμοποιούν στις περισσότερες χώρες οι οικονομολόγοι και οι σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής, για να μετρήσουν την ποσότητα χρήματος στην οικονομία. […]