Εξάλειψη Όχλησης (Nuisance abatement)

Εξάλειψη όχλησης είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται σε δικαστική εντολή, η οποία απαγορεύει τη διενέργεια πράξεων επιζήμιων για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια τάξη (πχ λειτουργία ρυπογόνου εργοστασίου).