Ηγεσία Τιμής (Price leadership)

Ηγεσία τιμής είναι ένα είδος σιωπηρής συμφωνίας των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων να αφήνουν μια επιχείρηση να λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος και να ακολουθούν έπειτα οι άλλες. […]

Ολιγοπώλιο (Oligopoly)

Ολιγοπώλιο είναι μια μορφή αγοράς στην οποία λίγες επιχειρήσεις ελέγχουν ολόκληρη την προσφορά ενός προϊόντος ή το μεγαλύτερο μέρος της. Όταν οι επιχειρήσεις είναι μόνο δύο η αγορά ονομάζεται δυοπώλιο (duopoly). […]