Ονομαστική Ισοτιμία (Nominal rate)

Ονομαστική ισοτιμία είναι η ανταλλακτική σχέση ενός εθνικού νομίσματος με δέσμη ξένων νομισμάτων και διαφέρει από τη συναλλαγματική ισοτιμία. […]