Συναλλαγματική (Bill of exchange)

Συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο που εκδίδεται κατά ορισμένο τύπο, δηλαδή πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα τυπικά στοιχεία, και στο οποίο ενσωματώνονται μία ή περισσότερες υποχρεώσεις για πληρωμή. […]

Επιταγή (Cheque / check)

Επιταγή είναι ένα αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης του (drawer) δεσμεύεται μέσω ενός πιστωτικού ιδρύματος (drawee) να καταβάλλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στον κομιστή / δικαιούχο της (bearer). […]