Οριακό Κόστος (Marginal cost)

Οριακό κόστος είναι το κόστος που προκύπτει από την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος και βρίσκεται από τη διαίρεση της μεταβολής του συνολικού κόστους με τη μεταβολή της ποσότητας του προϊόντος. […]