Πλεόνασμα Καταναλωτή (Consumer surplus)

Πλεόνασμα καταναλωτή είναι η χρησιμότητα που ωφελείται ένας αγοραστής όταν πληρώσει για ένα προϊόν μικρότερη τιμή από εκείνη την οποία θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει. […]