Παράδοξο στη Θεωρία Αναμενόμενης Χρησιμότητας (Paradox in expected utility hypthesis)

Θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι η χρησιμότητα μίας κατάστασης πλούτου πρέπει να είναι η ίδια ανεξάρτητα από το εάν προήλθε από μια προηγουμένη χαμηλότερη […]