Υπόθεση του Μόνιμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος είναι μια υπόθεση που εντάσσεται στη φιλοσοφία της θεωρίας του κύκλου ζωής, σύμφωνα με την οποία, η τρέχουσα κατανάλωση προγραμματίζεται ανάλογα με το εισόδημα μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου.

Θεωρία Μονίμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Θεωρία μονίμου εισοδήματος είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι ορθολογικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το μόνιμο, και όχι το τρέχον εισόδημα για τη λήψη μιας καταναλωτικής απόφασης. […]