Προσωποποιημένη Επιταγή (Personalised cheque / check)

Προσωποποιημένη επιταγή είναι μια επιταγή που φέρει προεκτυπωμένη επί του σώματος αυτής το όνομα ή/και τον αριθμό του λογιστικού ή φορολογικού μητρώου του εκδότη.