Πραγματική Αξία τοις Μετρητοίς (Actual cash value)

Πραγματική αξία τοις μετρητοίς είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στον καθορισμό της αξίας ασφαλισθέντων περιουσιακών στοιχείων με βάση το κόστος αντικατάστασής τους, μείον τις αποσβέσεις.